top of page

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o: 

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument potwierdzającej zapis wraz z jego wszystkimi postanowieniami;

Organizatorze – rozumie się przez to firmę Akademia Infiniti Kinga Wronkowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 29, posiadająca numer NIP: 6722047770, numer REGON 321099062, która to jest organizatorem lub współorganizatorem Kształcenia. Akademia Infiniti wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawiepod numerem 2.14/00069/2020; 

Administratorze Danych Osobowych – rozumie się przez to Organizatora;

Kształceniu – rozumie się przez to szkolenie lub kurs organizowane lub współorganizowane przez Akademię Infiniti;

Uczestniku – rozumie się przez to osobę chcącą dokonać zapisu / zapisaną na Kształcenie;

Użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego;

Trenerze – rozumie się przez to osobę prowadzącą Kształcenie;

Modelu – rozumie się przez to osobę, na poczet którego będzie wykonywana usługa lub zabieg, podczas trwania Kształcenia;

Pracy na modelach – rozumie się przez to proces wykonywania usługi/zabiegu na Modelu przez Uczestnika;

Zabiegu/usłudze – rozumie się przez to wszelki zakres czynności i prac, które wykonywane będą na poczet Modela;

Stronie Internetowej – rozumie się przez to stronę internetową dostępną pod adresem www.keratinboss.com ;

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez Stronę Internetową i/lub Sklep Internetowy, drogą bezpośrednią w miejscu Kształcenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.

Uiszczenie płatności za Kształcenie, zapis w roli Modela, a także użytkowanie Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego oznacza, iż osoby te zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowienia.

Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że z tytułu postanowień Regulaminu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

Wszystkie treści dostępne na Stronie Internetowej i Sklepie Internetowym, a także wszystkich portalach społecznościowych, które są administrowane przez Organizatora, w tym w szczególności oferta szkoleń i kursów, opis szkoleń i kursów, program szkoleń, opinie, zdjęcia, grafiki, filmy, regulamin, polityka prywatności itp., stanowią własność intelektualną Organizatora i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naruszenie prawa autorskiego grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że dobrowolnie poddadzą się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszą powyższe prawo w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora.

 

§2. ORGANIZATOR

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych Osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Organizator przechowuje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe; przed okres 5 lat. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: petluksolomia@gmail.com lub drogą tradycyjną pisemną na adres korespondencyjny: Więckowskiego 98,90-757, 90-757 Łódź. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Modeli oraz Użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi oraz analizy ich jakości, sprzedaży oraz marketingu.

Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

Promocje organizowane przez Organizatora, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

 

§3. SZKOLENIA I KURSY

 

Organizator organizuje lub współorganizuje Kształcenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i kursów podanej na Stronie Internetowej.

Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystany podczas przeprowadzania Kształcenia, obowiązujący na dzień przeprowadzonego Kształcenia, podany jest na Stronie Internetowej w dniu początku Kształcenia.

Program Kształcenia jest niepodlegający zmianą lub roszczeniom.

W wypadku zainteresowania Kształceniem i chęcią zapisania się na niego w trybie grupowym, Uczestnik zobowiązuje się do dokonania opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości kwoty Kształcenia. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od wartości końcowej Kształcenia. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

W wypadku zapisu na Kształcenie w trybie indywidualnym, wymagana jest wpłata pełnej kwoty Kształcenia. Opłata za Kształcenie w trybie indywidualnym nie podlega zwrotowi poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na Kształcenie bez podania przyczyn.

Maksymalny termin odbycia Kształcenia wynosi do 1 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty oraz zapisu na Kształcenie. Postanowienie to nie tyczy się Kształceń bezpłatnych oraz będących efektem wygranej w konkursie, które nie mogą odbyć się w innym terminie, jak tylko termin wskazany przez Organizatora.

Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kwoty na inne Kształcenie może zostać podjęta i zadeklarowana Organizatorowi w sposób pisemny drogą e-mailową na adres: petluksolomia@gmail.com

W wypadku nie zachowania 30 dniowego okresu zmiany terminu Kształcenia, zmiany Kształcenia na inne i/lub nie stawieniu się na Kształcenie we wskazanym terminie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, możliwość zmiany terminu Kształcenia na inny, ani możliwość zmiany Kształcenia.

Kolejny termin Kształcenia wybrany przez Uczestnika nie może zaczynać się wcześniej niż na 30 dni liczone od daty przeniesienia, a zapis może zostać dokonany jedynie w przypadku istniejących wolnych miejsc na wybrany termin Kształcenia.

W wypadku nie uiszczenia płatności przed początkiem Kształcenia Uczestnik zobowiązuje się do podpisania umowy wekslowej oraz weksla in blanco opiewającego na kwotę Kształcenia, podczas pierwszego dnia Kształcenia, przed początkiem zajęć. Nie podpisanie ww. dokumentów skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Kształceniu.

Umowa wekslowa zostaje rozwiązana a weksel zwrócony w dniu zaksięgowania płatności za Kształcenie na koncie bankowym Organizatora.

Opłata za Kształcenie powinna zostać dokonana w czasie przewidzianym w umowie wekslowej i/lub na fakturze VAT, jednak nie później niż na 30 dni po ukończeniu Kształcenia.

 

Uczestnikowi Kształcenia nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie lub przesunięcie terminu Kształcenia ze strony Organizatora.

Organizator zastrzega sobie także prawo do anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji miejsca bez podania przyczyn.

W przypadku odwołania Kształcenia lub anulowania rezerwacji miejsca przez Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Kształcenia w innym terminie, wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych na inne Kształcenie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący konsumentem dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty dokonania zakupu Kształcenia.

W przypadku odwołania terminu Kształcenia przez Organizatora z uwagi na zarządzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub w związku z zarządzeniem kwarantanny na terenie Polski i/lub siedziby / filii organizatora, w której miało odbyć się Kształcenie, Uczestnik ma prawo do zmiany terminu odbycia swojego kształcenia na jeden z terminów podanych przez Organizatora. 

 

 

Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora, są chronione prawem autorskim i udostępniane są Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie osobom nie biorącym udziału w Kształceniu, w tym szczególności wykorzystywane w działalności szkoleniowej Uczestnika. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora, w wypadku jeżeli nie zastosuje się do powyższego oświadczenia.
 

W ramach uczęszczania w Kształceniu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste Trenera/ów lub Uczestników Kształcenia.

 

§4. UCZESTNICY

Uczestnicy przed rozpoczęciem Kształcenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania ze Kształcenia.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Kształceniu przeprowadzanym lub współorganizowanym przez Organizatora, kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego z centrum szkoleniowym (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.), a także w celach analizy jakości Kształcenia, marketingowych oraz sprzedażowych.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Organizatora. Uczestnik oraz Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich wycofania, przeniesienia i/lub poprawienia. Jest to możliwe za pisemnym podaniem przesłany na adres e-mail: petluksolomia@gmail.com

 

Uczestnik oświadcza, że upoważnia Organizatora do utrwalania oraz publikowania wszelkich materiałów swojego autorstwa, w tym w szczególności: postów, wzmianek, komentarzy, opinii, zdjęć; w wypadku gdy dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio 

Poprzez udział w Kształceniu organizowanym lub współorganizowanym przez Organizatora oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązują się do wypowiedzenia na koniec Kształcenia opinii o jego poziomie i swoim poziomie zadowolenia z niego. 

 W wypadku cofnięcia wyrażenia zgody na wskazane postanowienia Regulaminu, Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty kary umownej w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia cofnięcia zgody na konto bankowe Organizatora.

Uczestnicy Kształceń oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań audio / video. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora.

 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym Uczestnik jest zobowiązany do podania przed Kształceniem informacji o swoim adresie e-mail.

 

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

Poprzez udział w Kształceniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakresu wybranego Kształcenia z oferty. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Kształcenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kształcenia lub materiałów z niego pochodzących.

Uczestnik oświadcza, iż jest zdrowy i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań, w tym medycznych, aby uczestniczyć w Kształceniu. 

 

W przypadku zapisu na Kształcenie bez podania wybranego przez siebie pożądanego terminu i miejsca jego odbycia w wiadomości e-mail lub w uwagach do zamówienia, a także w przypadku gdy na wybrany termin kursu Organizator nie posiada już możliwości zapisu, Uczestnik oświadcza iż pragnie zostać zapisany na termin i miejsce Kształcenia, który wskazuje Organizator w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis. Uczestnik ma prawo do odwołania się od tej decyzji i zmiany terminu i miejsca Kształcenia na inne maksymalnie do 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zapis. 

W przypadku Kształcenia zakładającego wykonywanie zabiegów na Modelu, Praca na Modelach jest uzależniona od pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego i teoretycznego.  

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora.

Uczestnika, Użytkownika oraz obowiązuje powyższy Regulamin.

bottom of page